We like: Yoshitoshi Kanemaki November 13 2014We like: Yoshitoshi Kanemaki